ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Zamarte 2

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 5-88-02-91

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Kodeks Ucznia Drukuj
Redaktor: Administrator   
13.02.2009.
 

     

CELE KODEKSU

•1.     Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie pobytu w szkole.

•2.     Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły.

•3.     Dbanie o kulturę słowa i zachowanie naszych uczniów.

•4.     Wdrażanie do sumiennego wykonywania obowiązków i systematycznej pracy.

 

Standardy zachowań ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych.

 

•1.     Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w czasie zajęć lekcyjnych określonych tygodniowym planem lekcji dla danej klasy i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub na terenie szkoły zgodnie z planem tych zajęć.

•2.     Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły poza lekcjami tylko w bibliotece  lub w świetlicy szkolnej.

•3.     Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych stosują się do regulaminów obowiązujących na danych zajęciach pozalekcyjnych.

•4.     Uczniowie powinni przychodzić na wszystkie organizowane na terenie szkoły zajęcia najwyżej na 15 minut przed ich rozpoczęciem. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie udają się do domu.

•5.     Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko za pisemną zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodziców lub po telefonicznym uzgodnieniu. Informacje są zapisane w „Zeszycie korespondencji" ucznia.

•6.     Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się , zmieniają obuwie i udają się pod odpowiednie sale.

•7.     Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami pod salą lekcyjną i oczekują na nauczyciela.

•8.     Po wejściu do klasy uczniowie zajmują miejsca w ławkach i po powitaniu przygotowują się do lekcji.

•9.     Przerwy uczniowie spędzają na terenie szkoły, czyli w budynku szkoły lub na boisku szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w miejscach gdzie pełnione są dyżury nauczycieli.

•10.                       Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, tzn:

•a.     spacerują lub siedzą na ławeczkach,

•b.     nie biegają w budynku szkolnym (w tym korytarze, schody, klasy),

•c.      nie siadają na parapetach okien i  kaloryferach,

•d.     nie organizują i nie uczestniczą w niebezpiecznych zabawach,

•e.      nie przebywają bez potrzeby w toaletach.

•11.                       Uczniom zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych sprzętów i przedmiotów, w tym: petardy, scyzoryki, zapałki, zapalniczki, lasery, itp.

•12.                       Na terenie szkoły uczniowie nie grają w gry hazardowe typu kapsle, karty różnego rodzaju itp.

•13.                       Na terenie szkoły uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnego sprzętu sportowego na określonych zajęciach pod kontrolą i opieką nauczyciela.

•14.                       Podczas lekcji oraz innych zajęć (uroczystości szkolne, apele, wyjścia do kina, teatru i filharmonii itd.), telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki oraz inne urządzenia elektroniczne uczniów muszą być wyłączone i schowane w tornistrach.

•15.                       Telefony komórkowe mogą być używane wyłącznie podczas przerw. Ze względu na zdrowie (poziom hałasu) uczniów i pracowników szkoły głośność komórki musi być ustawiona na poziomie minimalnym, a przy grach całkowicie wyłączona. Dotyczy to również sytuacji kiedy uczeń przebywa na terenie szkoły, a nie ma lekcji.

•16.                       Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz robienia zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, jeżeli nie wynika to z polecenia nauczycieli.

•17.                       Słuchanie muzyki z odtwarzaczy dopuszczalne jest podczas przerw pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

•18.                       Uczniom nie przestrzegającym zasad dotyczących używania wyżej wymienionych urządzeń grozi odebranie sprzętu, po który rodzice będą musieli zgłosić się do szkoły.

•19.                       Uczniowie przestrzegają wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole.

 

 

Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych

 

•1.     Na imprezy i uroczystości szkolne uczniowie przychodzę i pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

•2.     Na uroczystości szkolne:

•a.     rozpoczęcie roku szkolnego

•b.     zakończenie roku szkolnego,

•c.      Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

•d.     Dzień Edukacji Narodowej,

•e.      Dzień Niepodległości,

•f.       sprawdzian dla klas VI.

•g.     Święto Konstytucji 3 Maja

uczniowie przychodzą ubrani w strój galowy. 

•3.     Strój galowy ucznia stanowią: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódnica i spodnie.

•4.     W dniach wymienionych w punkcie 2 nie wymaga się od uczniów jednolitego stroju.

 

 

Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości pozaszkolnych

 

•1.     Uczniowie przed wyjściem poza teren szkoły czekają ustawieni parami na opiekującego się nimi nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym.

•2.     Poza terenem szkoły uczniowie poruszają się wyłącznie w parach.

•3.     W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania oraz regulaminami.

•4.     W czasie imprez odbywających się poza terenem szkoły uczniowie przestrzegają regulaminów opracowanych przez organizatora imprezy.

 

 

Standardy pełnienia dyżurów przez uczniów

 

Dyżurny klasy.

 

Zadania:

•1.     Dba o ład i porządek w klasie po zakończonej lekcji.

•2.     Po dzwonku na lekcje ustawia uczniów parami przed wejściem do sali.

•3.     Pomaga nauczycielowi podczas lekcji w czynnościach porządkowych.

Obowiązki:

•1.     Po zakończonej lekcji:

•a.     wyciera tablicę,

•b.     wietrzy salę,

•c.      ustawia ławki i krzesełka,

•d.     zbiera śmieci,

•e.      nadzoruje wnoszenie tornistrów do sali w czasie przerwy,

•f.       zamyka salę, klucz przekazuje nauczycielowi dyżurującemu.

•2.     Przynosi kredę do klasy.

•3.     Na polecenie nauczyciela wykonuje prace porządkowe podczas lekcji, np.: rozdaje i zbiera pomoce dydaktyczne.

Regulamin:

•1.     Dyżur klasowy trwa tydzień.

•2.     Dyżur klasowy pełni dwóch uczniów wyznaczonych przez wychowawcę klasy. Nazwiska dyżurnych wpisane są w dzienniku lekcyjnym klasy.

•3.     Sposób wywiązywania się z obowiązków dyżurnego klasowego jest uwzględniany w ocenianiu zachowania jako wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

•4.    O sposobie pełnienia dyżuru mogą informować wychowawcę nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pracownicy szkoły.

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved