ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Zamarte 2

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 5-88-02-91

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Drukuj
Redaktor: Administrator   
01.03.2014.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Zamartem

na rok szkolny 2014/2015

z dnia 5 lutego 2014 roku

 

Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej

im.Marii Konopnickiej w Zamartem

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) - z art. 14 ust. 1a

3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265)

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Rodzice dzieci przyjętych, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora wybranego przedszkola/szkoły (art. 20s ust.1 w/w ustawy)

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, we wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy)  

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem, przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Kamień Krajeński (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

3. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym (art.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.)

5. W oddziale maksymalna ilość wynosi– 25 dzieci.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Kamień Krajeński niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt

2) niepełnosprawność kandydata – 5 pkt

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt

4. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym (art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. W roku szkolnym 2014/2015 kryteria dodatkowe spełniają:

1) Dziecko w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi odbycia rocznego   

    przygotowania przedszkolnego – 26 pkt.

2) Dziecko 4-letnie – 2 pkt.

3) Dziecko 3-letnie – 0 pkt.

 

 

 

 

4) Rodzice są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzice samotnie

    wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 pkt.

5) Jeden z rodziców zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 pkt.

6) Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 3 pkt.

6. Zgodnie z art.20c ust.6 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mogą mieć różną wartość

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE  USTALONYCH KRYTERIÓW

1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadzenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013)

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013)

 

 

 

 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców           o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację

2. Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kamień Krajeński oraz zostały złożone w wymaganym terminie

3. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane

4. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art.20 zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013)

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 2 i 5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

7. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013)

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art.20 zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. od 20 lutego do 28 lutego – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych

2. od 01marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015

3. do 14 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4. do 30 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego lub informacji o liczbie wolnych miejsc

6. od 1 maja do 26 maja – terminy odwoławcze

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1. Na podstawie art. 20zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013 r. ustala się terminy odwoławcze:

a) od 1 maja do 7 maja - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) do 12 maja – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

 

c) do 19 maja - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 26 maja - dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

e) od 3 czerwca do 31 sierpnia postępowanie uzupełniające

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jednoz jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013 r.)

 

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved