ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Zamarte 2

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 5-88-02-91

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego Drukuj
Redaktor: Administrator   
01.03.2014.

                                         

                                                    

  

Zarządzenie nr 8/02/2014

 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem

                                                       Z dnia 07.02.2014

W sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zamartem

Działając na podstawie:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U z 2014r.,poz.7);Statut Szkoły Podstawowej w Zamartem art.,ust. ; Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6 lutego 2014r.

                                                         Zarządzam co następuje:

                                                                           § 1

1.      Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w roku szkolnym 2014/2015 w brzmieniu załącznik nr1.

                                                              § 2

1.      Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zamartem w roku szkolnym 2014/2015 w brzmieniu załącznik nr2.

                                                              § 3

1.      Określa się jednakową wartość punktową kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

1)      wielodzietność rodziny kandydata- 5pkt

2)      niepełnosprawność kandydata- 5pkt

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 5pkt

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 5pkt

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 5pkt

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5pkt

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą- 5pkt

2.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełniane przez kandydata kryteriów stosowanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku dołącza się:

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

 

                                                     § 4

1.      Określa się następującą wartość punktową kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym w postępowaniu rekrutacyjnym.

1)      Dziecko w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przgotowania przedszkolnego- 26 pkt.

2)      Dziecko 4-letnie- 2pkt.

3)      Dziecko 3-letnie- 0pkt.

4)      Rodzice są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzice samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy- 10pkt.

5)      Jeden z rodziców zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy- 5pkt.

6)      Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata- 3pkt.

                                                                             § 5

1.      Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

1)      Od 20- 28 lutego 2014 roku- składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2)      Od 01-31 marca 2014 roku- wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.

3)      Do 14 kwietnia 2014  roku- podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4)      Do 30 kwietnia 2014 roku- podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

5)      Od 1- 7 maja 2014 roku- składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

6)      Do 12 maja- komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

7)      Do 19 maja- składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8)      Do 26 maja- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

9)      Od 3 czerwca do 31 sierpnia postępowanie uzupełniające.

2.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

                                                                   

                                                                  §6

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved