ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Zamarte 2

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 5-88-02-91

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.09.2014.
 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 2/09 2014

 

Dyrektora Szkoły im. Marii Konopnickiej w Zamartem z dnia 02.09.2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 22 ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )zarządza się, co nastepuje

                                                                       §  1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zamartem.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Zamartem;

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w  księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Zamartem;     

3) rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Kamień Krajeński

 

§ 3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.Wyposażenia (użyczenia)podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.

4.Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach) i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

5.Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.

6.Podreczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7.Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8.Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9.Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej.

 

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

                                                                               

§ 5

1.Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym  roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2.Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.

3.Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust. 2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

4.W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia , rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5.Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§ 6

1.Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

2.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

 

§ 7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§ 8

1.Zarządzenie stosuje się do:

1) uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015

2) uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/2016

3) uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I- II gimnazjum – w roku szkolnym 2016/2017

2.Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.

 

 

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                       Krystyna Suchomska                       

                                                                                                                                                     Podpis Dyrektora

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved