Statut szkoły
Redaktor: Administrator   
13.02.2009.
 

I . NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa  w Zamartem.

2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Zamartem nr 2 .

4. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

6. Szkoła jest jednostką budżetową.

7. Nauka w szkole trwa 6 lat.

8. W skład struktury Szkoły wchodzi oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich.

9. Szkoła zapewnia uczniom naukę języka obcego od klasy czwartej.

10. Szkoła może posiadać imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał. Imię nadaje szkole organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.

11. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem.

3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4. Realizuje podstawy programowe ustalone dla szkoły podstawowej.

5. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

6. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

W szczególności zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

2.W zakresie nauczania zapewnia uczniom:

•a.    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

•b.    zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum;

•c.     rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

•d.    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

•e.     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

•f.      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);

•g.    traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

3.W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności:

•a.     planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i  przyjmowania za nią odpowiedzialności;

•b.     skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;

•c.      konfliktów i problemów społecznych. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;

•d.     rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

•e.      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

•f.       odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków

•g.     rozwijania osobistych zainteresowań;

•h.     przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

4. W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby uczniowie:

•a.    znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

•b.    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

•c.     mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych ;

•d.    godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

•e.     dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;

•f.      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczność lokalnej i w państwie;

•g.    przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;

•h.    potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

•i.      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

•j.      umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 4

1.  Każdy uczeń korzysta z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której udzielają mu: wychowawca klasy, nauczyciele uczący,  dyrektor szkoły i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Kr.

2.  Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.

3.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć lub grafikiem zastępstw

4.  Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych oraz 10 minut przed i po zakończeniu lekcji w budynku szkoły i na terenie posesji sprawują nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z grafikiem dyżurów lub zastępstw znajdującym się w pokoju nauczycielskim.

5.  Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły i w trakcie wycieczek jedno i kilku dniowych, wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią nauczyciele - wychowawcy (kierownicy wycieczki), inni nauczyciele.

§ 5

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

•a.    ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb

•b.    ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału i podanie do wiadomości uczniom i rodzicom do 15 czerwca każdego roku.

•c.      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

•d.    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

•e.     współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia

•f.      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

•g.    0zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania

2.  Nauczyciele w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły mogą tworzyć zespoły spośród następujących:

•a.    Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego

     c.  Zespół Nauczycieli Przedmiotu

3.  Mogą być powołane inne zespoły, zgodnie z potrzebą Szkoły .

4.  Pracą zespołów, o których mowa w pkt. 2 kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

5.  Zespoły pracują w oparciu o wytyczne zawarte w planie Pracy Szkoły; częstotliwość posiedzeń w zależności od potrzeb.

6.  Przewodniczący Zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na posiedzeniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.

7. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w szkole w pierwszy poniedziałek listopada, grudnia, stycznia, maja i czerwca - Dzień Otwartej Szkoły, podczas którego rodzice mają prawo do :

•a.     zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie, szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

•b.     uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

•c.      uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

•d.     wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły.

8. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w Dniu Otwartej Szkoły.

III. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 6

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.  Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy I - VI, w których realizuje się cele i zadania szkoły określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Statut SP w Zamartem.

3.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 4;

4.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

5.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

6.  Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

                    a.  I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane (kl. I - III)

                    b.  II etap edukacyjny: kl. IV - VI

 7.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry;

•e.      I semestr - trwa od 01 września do 16 stycznia

•f.        II semestr - trwa od 17 stycznia do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym. 

8.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/ w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.

9.  Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kółek zainteresowań.

10.  Jest możliwe tworzenie oddziałów przedszkolnych, realizujących program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich,

•a.     zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole prowadzi się do 30 kwietnia każdego roku,

•b.     o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego szkoła informuje rodziców /opiekunów / do 15 maja roku, w którym prowadzi zapisy,

9.  Dopuszcza się możliwość wprowadzenia fakultatywnie (na życzenie rodziców) nauki języków obcych..

§ 7

Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej

lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 8

1. W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, zajęcia w ramach sekcji sportowych) zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

§ 9

1.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła może zapewnić:

•c.      zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

•d.      możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej;

•e.        pomoc indywidualną nauczyciela;

•f.        pomoc koleżeńską (szczególnie dotyczy uczniów kl. IV - VI);

•g.     wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, jeżeli Rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca klasy wystąpią o to z wnioskiem;

•h.      pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły;

2.  W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

§ 10

1.  Szkoła w swojej działalności współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz  Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem - Wydział Rodzinny i Nieletnich,   Pełnomocnikiem burmistrza d/ s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami.

2.  W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sądu oraz funkcjonariuszami Policji itp.

§ 11

•1.     Szkoła nie przewiduje organizacji internatu.

§ 12

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany corocznie przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN i S w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2.  Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3.  Arkusz organizacji szkoły określa:

•a.     liczbę pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi;

•b.      ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

•c.       przewidywaną liczbę uczniów i oddziałów;

•d.     przewidywaną liczbę zajęć pozalekcyjnych.

                                            

§ 13

1.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2.  Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje Dyrektor szkoły.

3.  Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone szkolnym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

4.  Tygodniowy rozkład zajęć klas IV - VI szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, wyznaczone szkolnym planem nauczania . Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie nauczania zintegrowanego w klasach I - III oraz w systemie lekcyjnym w klasach IV - VI.

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w ust. 1 i ustalając przerwy wg potrzeb.

§ 14

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z :

•a.     pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem ,

•b.     biblioteki

•c.      świetlicy

•d.     zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

                                                        § 15

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, w miarę przyznawanych środków.

2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie 26 uczniów.

3. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

                                              

IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 16

1. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z Nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron

3.  Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):

a) znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy;

b) znajomość przepisów prawa szkolnego;

c) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;

d) możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka;

4.  Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:

a) spotkania plenarne rodziców danej klasy;

b) spotkania Rady Klasowej Rodziców z Wychowawcą;

c) spotkania plenarne Rad Klasowych Rodziców z Dyrekcją;

d) spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy;

e) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (w/g harmonogramu wywieszanego do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego);

f) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami;

g) kontakty telefoniczne nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic;

h) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek;

i) zapraszanie rodziców przez wychowawców,  dyrekcję w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;

j) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy  z rodzicami (prawnymi opiekunami);

k) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).

5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe Rodziców, Radę Rodziców,) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników

a) dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia;

b) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

V. ORGANY SZKOŁY

§ 17

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski,

Dyrektor Szkoły

§ 18

1.  Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.  Do kompetencji dyrektora należy:

a. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

•2.     przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

•3.     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji,

•4.     realizowanie zadań związanych z mianowaniem i oceną pracy nauczycieli, opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi "Plan rozwoju zawodowego" określonych w odrębnych przepisach

•5.     prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

•6.     dopuszczanie do użytku "Szkolnego zestawu programów"; po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną,

•7.     ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,

•8.     podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

•9.     występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

•10.                      kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

•11.                      organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,

•12.                      kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów

•13.                      realizowanie uchwał  Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,

•14.                      rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,

•15.                      powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkoły oraz Rady Pedagogicznej,

•16.                      przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły,

•17.                      realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela;

•18.                      Organizowanie i nadzorowanie przebiegu sprawdzianu.

•19.                      Stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

•20.                      Określenie w porozumieniu z radą rodziców wzoru jednolitego stroju .

b.  w zakresie spraw organizacyjnych:

•1.     przygotowywanie projektu "Planu pracy szkoły",

•2.     opracowywanie "Arkusza organizacyjnego szkoły" z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania;

•3.     ustalenie "Tygodniowego rozkładu zajęć";

•4.     podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami:

c. w zakresie spraw finansowych:

•1.     realizowanie "Planu finansowego", w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej;

2. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

•3.     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,

•4.      organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

•5.     organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

•6.     nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

•7.      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,

9.  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

d. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

•1.     zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

•2.     egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę,

•3.     wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie tym dyrektor w szczególności:

•a.    decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

•b.    decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

•c.     decyduje po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

•d.    określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

•e.     współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

4. Zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

5. Ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:

•a.     zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku motywacyjnego,

•b.     regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

6. Ustala "Plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami",

7. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

8. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

9. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:

•a.    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

•b.    składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji "Planu pracy szkoły'

•c.     udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły,

•d.    składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

10. Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

§ 19

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w Szkole stowarzyszeniom i innym organizacjom, a w szczególności organizacjom harcerskim, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 20

1. W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

•a.     zatwierdzenie planów pracy szkoły,

•b.      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

•c.       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

•d.      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

•e.       przyjęcie "Wewnątrzszkolnego systemu oceniania"  po zasięgnięciu  opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,

•f.       opracowanie i uchwalenie "Programu wychowawczego szkoły" po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

•g.      przyjmowanie sprawozdania dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

•h.    podejmowanie uchwał w sprawie ustalania szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

3. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:

•a.     organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza "Szkolnego zestawu programów" oraz "Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych"

•b.       projektu "Planu finansowego szkoły",

•c.       wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

•d.      propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

•e.      propozycji dyrektora dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

•f.       kryteriów przyznawania dodatków i nagród mających charakter uznaniowy, oceny pracy nauczyciela

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły. Rada Pedagogiczna uchwala statut po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w przypadku braku Rady Szkoły.

6. Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje Rady Szkoły w przypadku jej nie powołania.

7. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

                                     Rada Rodziców

§ 21

•1.              W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.

•2.              W skład Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik i  po  dwóch  przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

•3.              Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

•4.              Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

•a/               wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

•b/               szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych;

•c/                szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;

•d/               zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców;

•5.              Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych szkół i placówek na zasadach i w zakresie ustalonym miedzy tymi radami.

•6.                Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową szkoły.

§ 21a

•1.     Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

•2.     Do kompetencji Rady Rodziców należy:

•a.     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

•1)    programu wychowawczego szkoły,

•2)    programu profilaktyki,

•b.     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

•c.      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

•d.     opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

•e.      opiniowanie (programu i harmonogramu działań) działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, o których mowa w § 19.

Samorząd Uczniowski

§ 22

1. Samorząd uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem:

•a.     przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły;

•b.     wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły;

•c.      organizuje działalność kulturalno - rozrywkową uczniów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

•d.     korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom szkoły;

•e.      ma prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazety;

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 23

1. Wszystkie organy szkoły mają prawo do :

•a.     swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły,

•b.     bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

•c.      realizacji wniosków i uchwał z posiedzeń organów szkoły,

2. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez :

•a.     zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,

•b.     wspólne spotkania,

•c.      zapraszanie dyrektora szkoły na posiedzenia Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na niektóre posiedzenia Rady Pedagogicznej,

•d.     ustalanie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły.

§ 24

1. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną. Decyzja o rozstrzygnięciu sporu powinna mieć formę pisemną. Strony mogą się odwołać w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

2. Spory pomiędzy dyrektorem a innym organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

VI. UCZNIOWIE I PRZYJMOWANIE ICH DO SZKOŁY

(ZASADY REKRUTACJI)

                                                 § 25

1. W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkające w obwodzie szkoły.

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5. Dyrektor szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może przyjąć do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły.

6. Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka i systematycznie informuje go o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.

7. Zapisy dzieci danego rocznika do klasy pierwszej trwają w okresie od dnia 01 marca do dnia 20 kwietnia każdego roku.

8. Informacja o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia rozwieszonego w ważnych miejscach na terenie obwodu szkoły. Pojawia

9. Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

10. Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są według odrębnych przepisów.

11. Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce, przyjmowani są według odrębnych przepisów.

12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może przyjąć do szkoły dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podsta3wie odrębnych przepisów.

VII. ŚWIETLICA

§ 26

1. Dla uczniów dojeżdżających klas O - VI, którzy muszą przebywać w szkole po  zakończeniu zajęć zorganizowana jest świetlica.

 2. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom  zorganizowanej  opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji.

4. Czas pracy świetlicy szkolnej jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć - tak, aby zapewnić opiekę uczniom , którzy dojeżdżają.

                   

VIII. BIBLIOTEKA

§ 27

. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.  Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć- tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

•1.     zakup książek, lektur i wydawnictw potrzebnych uczniom i nauczycielom w ich pracy,

•2.     opracowywanie księgozbioru,

•3.     wypożyczanie książek,

•4.     przygotowywanie do korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,

•5.     przygotowanie do korzystania z różnych typów bibliotek,

•6.     kształtowanie postaw moralnych uczniów zgodnych z ideami wychowania i systemem wartości,

•7.     rozpoznawanie aktywności czytelniczej i kierowanie rozwojem czytelniczym dzieci,

•8.     podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły,

•9.     uczenie umiejętności odbioru wartości kulturalnych zawartych w szeroko rozumianych dziełach sztuki.

5. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

IX. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 28

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. (Karta Nauczyciela"; i "Kodeks Pracy"

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

4. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania.

5. Organizuje i prowadzi proces dydaktyczny w sposób zapewniający osiąganie przez uczniów optymalnych wyników nauczania oraz zapewnia warunki do świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych.

6. Przez pierwszy rok pracy ( n-l stażysta ) przygotowuje się na piśmie do każdych zajęć edukacyjnych (możliwość przedłużenia do dwóch lat, na podstawie wniosków dyrektora wynikających z nadzoru pedagogicznego)

7. Przygotowuje uczniów do hospitacji diagnozujących i w ujęciu tradycyjnym.

8. Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy, w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników nauczania.

9. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

10. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez.

11. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w salach lekcyjnych, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

12. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą,  i rodzicami ucznia.

13. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu  metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia.

14. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego mierzenia jakości swojej pracy.

15. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o kryteriach i formach oceniania ze swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach w każdym roku szkolnym. Zapoznaje z programem nauczania i wychowania.

16. Dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

17. Stosuje zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów.

18. Dba o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły.

19. Dba o dobre imię szkoły.

20. Pracownicy obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczają sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły.

21. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy.

§ 29

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

•a.     uzasadnionego wniosku nauczyciela - wychowawcy,

•b.     przeniesienia nauczyciela,

•c.      długotrwałej nieobecności nauczyciela,

•d.     braku efektów w pracy wychowawczej,

•e.      jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela - wychowawcy i opowie się za nim, w głosowaniu tajnym ponad 50% rodziców uczniów tego oddziału,

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, której jest wychowawcą, a w szczególności:

     a.  koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;

     b. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

     c.  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

    d.  rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca, w celu realizacji zadań:

•a.     otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne;

•b.     planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z "Planem wychowawczym";

•c.       współdziała z nauczycielami uczącymi, koordynując realizację "Ścieżek edukacyjnych" oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami;

•d.     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci i wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły.

•e.       współpracuje z  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, służbą zdrowia w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i pokonywania trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

•f.       Kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

•g.     Otacza opieką dzieci specjalnej troski.

•h.     Dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkłada sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

•i.       Systematycznie prowadzi dokumentację działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnej z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.

6. Współdziałanie wychowawcy z rodzicami w sprawach ich dzieci odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących formach:

•a.     cykliczne spotkania plenarne we IX, XI, I, IV;

•b.      spotkania indywidualne,

•c.       lekcje otwarte dla rodziców;

•d.     odwiedziny w domach rodzinnych uczniów;

•e.       współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych;

•f.        obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego te zajęcia

•g.      analiza sytuacji wychowawczej klasy przez Radę Klasową Rodziców, przy współudziale nauczycieli uczących  (na życzenie rodziców).

7. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  dyrekcji, szkolnej służby zdrowia, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

8. W sytuacjach wyczerpania możliwości oddziaływań wewnątrzszkolnych, na życzenie wychowawcy i rodziców, wychowawca zobowiązany jest do szukania pomocy w pozaszkolnych instytucjach wychowawczych,

9. Nauczyciel wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o "Plan pracy wychowawczej klasy", powstający jako wynik wspólnego planowania wychowawcy, uczniów, rodziców i realizujący założenia "Planu wychowawczego szkoły"

10. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te czynności odpowiedzialny:

•a.     prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen,

•b.     sporządzanie opinii o uczniach,

•c.      wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły,

•d.     prowadzenie dokumentacji wynikającej z zasad ustalania oceny zachowania,

•e.       prowadzenie dokumentacji w I etapie edukacyjnym, która wynika z WSO,

•f.        opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego ze szkolnego Programu Wychowawczego.

§ 30

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawy obowiązku szkolnego należy :

•a.     zapisanie dziecka do szkoły do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko osiąga ustawowy wiek szkolny,

•b.     zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

•c.      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

§ 31

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do :

•a.     kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

•b.     dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

•c.      występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

•d.     wyrażaniu opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2.  Do obowiązków rodziców należy :

•a.     wspieranie procesu nauczania i wychowania,

•a.     systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

•b.      udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkoły,

•c.      odpowiedzialność finansowa za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko w mieniu szkolnym.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW. NAGRADZANIE I KARANIE

§ 32

1. Uczeń ma prawo do:

•a.     zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

•b.     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

•c.      jasno określonego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

•d.     sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

•e.      powtórzenia i ugruntowania wiedzy;

•f.       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

•g.     opieki wychowawczej;

•h.     bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

•i.       ochrony i poszanowania jego godności;

•j.         życzliwości i podmiotowego traktowania;

•k.     przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy;

•l.       swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

•m.  fakultatywnego nauczania religii (etyki);

•n.      wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek;

•o.     pomocy w przypadku trudności w nauce;

•p.    korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach;

•q.     korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

•r.      korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych;

•s.      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach szkolnych;

•t.        wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

•u.     redagowania i wydawania gazetki szkolnej    

•v.      korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zgodnie z Kodeksem Ucznia .

•2.     W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń zgłasza ten fakt  w pierwszej kolejności wychowawcy klasy, jednocześnie może  zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego oraz opiekuna samorządu uczniowskiego. Osoby, do których zwrócił się uczeń powinny ustalić czy doszło do naruszenia jego praw.

•3.     W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia wymienione w ust 2 osoby powinny wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego naruszenia, a następnie doprowadzić do:

•1.     Ustania naruszania praw ucznia,

•2.     Naprawienia wyrządzonych krzywd. 

•4.     Jeżeli działania osób, do których zwrócił się uczeń nie przyniosą oczekiwanych efektów, uczeń ma prawo zwrócić się dyrektora szkoły o interwencję.

§ 33

1. Uczeń ma obowiązek:

•a.     przestrzegania prawa szkolnego określonego przez statut szkoły i odrębne regulaminy,

•b.     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;

•c.      uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole;

•d.     dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie;

•e.      godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;

•f.       szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;

•g.     przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;

•h.     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;

•i.       dbania o własne zdrowie i higienę;

•j.       dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną;

•k.     reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;

•l.       odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;

•m.  bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;

•n.     pełnienia dyżurów na korytarzu szkolnym w wyznaczonym terminie;

•o.     odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

•p.    dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

•q.     uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

•r.      dbać o schludny wygląd oraz nosić obowiązujący w szkole jednolity strój uczniowski.

§ 33 - a
2.Obowiązki ucznia w zakresie:

•a.     udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;

•b.     usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

•c.      dbania o schludny wygląd  oraz noszenia odpowiedniego stroju( mundurki, strój galowy);

•d.     warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

•e.      właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów

określają szkolne standardy zachowania zawarte w  Kodeksie  Ucznia Szkoły Podstawowej  w  Zamartem

•3.     Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej w Zamartem jest dokumentem szkoły, wprowadzonym do stosowania zarządzeniem dyrektora szkoły, regulującym:

•a.     standardy zachowań ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych;

•b.     standardy zachowań uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych (w tym uroczystości , w których nie wymagany jest mundurek);

•c.      standardy zachowań uczniów podczas imprez i uroczystości pozaszkolnych;

•d.     standardy pełnienia dyżurów przez uczniów.

•4.     Zmiany w Kodeksie Ucznia Szkoły Podstawowej w Zamartem mogą być wprowadzone na wniosek nauczycieli, uczniów i rodziców zgłoszony do dyrektora szkoły i wprowadzone do stosowania po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców.

                                        § 34

1. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów:

•a.     pochwała Nauczyciela wobec klasy;

•b.     pochwała Wychowawcy wobec klasy;

•c.      pochwała Nauczyciela lub Wychowawcy z wpisaniem nazwiska ucznia do Zeszytu obserwacji o uczniach,

•d.     pochwała Dyrektora Szkoły na apelu z wpisaniem do "Zeszytu obserwacji o uczniach" i wywieszenie nazwiska w gablocie na korytarzu;

•e.      dyplom wręczony na uroczystościach szkolnych;

•f.       nagroda książkowa lub inna rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej lub ufundowana przez sponsora. Forma nagrody jest adekwatna do zasług, o jej wyborze decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły;

•g.     Dyplom Ukończenia Szkoły z Wyróżnieniem.

§ 35

1. Warunki i zasady otrzymywania wyróżnień :

•a.     za wzorowa postawę i aktywny udział w życiu klasy uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy,

•b.     za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę uczeń może być pochwalony ustnie lub pisemnie na forum szkoły, nagrodzony dyplomem, nagrodą rzeczową,

•c.      za bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia ocen 4,75 i co najmniej dobra ocena z zachowania ) uczeń klas IV - VI na zakończenie roku szkolnego otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nagrodę rzeczową,

2. O stosowaniu wyróżnień wg pkt a decyduje wychowawca

3. O stosowaniu wyróżnienia wg pkt b, c wnioskują do Rady Pedagogicznej : dyrektor, wychowawca, nauczyciele szkoły, pracownicy szkoły oraz inne osoby i instytucje.

§ 36

1. Ustala się następujące formy karania uczniów:

•a.     upomnienie nauczyciela lub Wychowawcy wobec klasy;

•b.     rozmowa ostrzegawcza Wychowawcy klasy z uczniem;

•c.      upomnienie lub nagana ustna Dyrektora w obecności Wychowawcy;

•d.     upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu wobec całej szkoły , z przekazaniem pisemnej informacji do Rodziców, za którą odpowiedzialny jest Wychowawca;

•e.      rozmowa ostrzegawcza Dyrekcji Szkoły wobec Rodziców ;

•f.       zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas;

•g.     wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:

•1.     kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

•2.     ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, prostytucja, paserstwo,  wymuszanie, wyłudzanie)

•3.     wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub o umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.

2. Uczeń może odwołać się od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego  Rady Rodziców w ciągu 3 dni od wymierzenia kary (na piśmie).

3. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Decyzja komisji jest ostateczna.

4. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez Dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.

5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w porozumieniu z organem prowadzącym i za zgodą Kuratora Oświaty, jeśli :

- zaszły okoliczności zdarzenia budzące zagrożenie życia i bezpieczeństwa innych uczniów

- szkoła wyczerpała wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych

- brak współpracy z rodzicami

§ 37

1. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.

                                               § 38

1. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

                                                        § 39

1. Warunki i zasady otrzymywania kar :

      a.  za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać kary wg & 34 pkt 1a-e

        b. za szczególnie naganny stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli i kolegów, uczeń może otrzymać kary wg & 34 pkt 1g

2. O stosowaniu kar pkt 1a, b, c decyduje wychowawca, nauczyciel.

3. O stosowaniu kar pkt 1f, g decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy.

4. O udzielonej karze pkt 1e, f, g szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców    ( opiekunów )

                                         § 40

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

                                          § 41

1.  Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:

•a.     spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga Wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi Rodzicami,

•b.     spory między uczniami różnych klas rozstrzygają Wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych Rodziców ,

•c.      nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy współudziale Wychowawcy klasy,

•d.     nieporozumienia wynikłe między Rodzicem a Nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców,

•e.      zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub Wychowawca klasy bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły lub Przewodniczącemu Rady Rodziców,

•f.       sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

                                         § 42

1.W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:

•a.     zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;

•b.      zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;

•c.       zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.

•d.      dyżury nauczycieli;

2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

•a.     dyżury pełnione są wg grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły;

•b.     początek dyżuru - na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w ciągu dnia - podczas przerw międzylekcyjnych,

•c.      nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzu, w sanitariatach, na boisku szkolnym,

•d.     nauczyciel jest odpowiedzialny za punktualne wyjście na dyżur,

•e.      nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za porządek i dyscyplinę w szatniach, przy sali gimnastycznej 

•f.       za nieobecnych nauczycieli dyrektor szkoły wyznacza na dyżur nauczyciela w zastępstwie.

3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

                                     § 43

1. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

•a.         ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny;

•b.         strój codzienny: dowolny, ale nie ekstrawagancki;

•c.          strój sportowy obowiązujący na zajęciach w - f - ustalany z nauczycielem

•d.         strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice;

•e.          strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych;

•f.           na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie                     sportowe

•g.         w budynku szkoły obowiązuje zmiana obuwia na sportowe w okresie od października do kwietnia

2. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy). Zabrania się farbowania włosów.

3. Obowiązuje podpisywanie kurtek, płaszczy, tornistrów, piórników, strojów gimnastycznych w celu zabezpieczenia przed zamianą, kradzieżą;

4.Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.

                                       § 44

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

•a.     biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;

•b.     spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. "handlem" przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; sprawy te rozstrzygają: zainteresowani rodzice, ewentualnie Policja.  

                                     § 45

1. Usprawiedliwienie, w związku z nieobecnością na zajęciach uczeń jest zobowiązany dostarczyć Wychowawcy Klasy w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienia po siedmiu dniach daje Wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.

2.  W wypadku nieobecności Wychowawcy uczeń przekazuje usprawiedliwienie innemu nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły, którzy przechowują je do czasu powrotu Wychowawcy.

                 XII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                    § 46

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

                                    § 47

1. Na wniosek każdego z organów Szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły zmiany i poprawki, każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

2. Wnoszone zmiany i poprawki rozpatrywane są w maju każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną i po zatwierdzeniu obowiązują od 1 września każdego nowego roku szkolnego.

3. Wnioski zmian i poprawek składa się na ręce Dyrektora Szkoły do końca kwietnia każdego roku szkolnego.

4. Dyrektor Szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian i poprawek.

5. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem.

                                                        § 48

1. Załączniki do statutu stanowią : wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyczny, regulamin Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Rodziców, regulamin Samorządu Uczniowskiego, regulamin biblioteki szkolnej, Kodeks Ucznia

Po wniesieniu zmian, jednolity tekst statutu zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.09.2007 roku.