REGULAMIN REKRUTACJI do klasy I w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem
Redaktor: Administrator   
03.03.2014.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do klasy I w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Zamartem

 

Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej

im.Marii Konopnickiej w Zamartem

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz7.)     

§ 1

1. Do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem z urzędu przyjmowane są dzieci           zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

2. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły składają deklarację zgłoszenia potwierdzającą uczęszczanie dziecka do klasy I w danym roku.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/ 2015 i 2015/ 2016  do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną rozumiemy rodzinę wychowującą troje dzieci i więcej dzieci,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objecie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość 5 pkt .

W przypadku równorzędnych wyników brane jest pod uwagę:

1) Uczęszczanie dziecka kandydującego do pierwszej klasy w roku poprzednim do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zamartem-  10 pkt.

 

§ 2

Rodzice kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego  poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły.

§ 3

1. Rodzice dziecka sześcioletniego urodzonego w miesiącach lipiec – grudzień mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przez złożeniu wniosku do dyrektora.

2. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, że kandydujące dziecko odbyło przygotowanie przedszkolne.

§ 4

Wymagane dokumenty i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny      2014/ 2015 i 2015/ 2016:

Szkoła informuje rodziców o rozpoczęciu rekrutacji: konieczności zapisania dziecka siedmioletniego do klasy I i możliwosci zapisania dziecka sześcioletniego do klasy I- w formie ogłoszenia i na stronie internetowej.

Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko do szkoły, składając deklarację zgłoszenia dziecka do klasy I.

1.    Do końca lutego podanie kandydatom do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego (także terminy, wymagane dokumenty i sposób przeliczania punktów)

 

2. 1-31 marca   przyjmowanie zgłoszeń do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.Marii   

    Konopnickiej w Zamartem dzieci zamieszkałe w  obwodzie.

3.do 14 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych

4. do 30 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I   Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem lub informacji o liczbie wolnych miejsc

5. od 1 maja do 26 maja – terminy odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

1. od 1 maja do 7 maja - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej                w Zamartem

2.  do 12 maja – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

3.  do 19 maja - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji   rekrutacyjnej

4. do 26 maja - dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

5. od 3 czerwca do 31 sierpnia postępowanie uzupełniające

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole w innym obwodzie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić szkołę obwodową o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

 

 § 5

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.